Disclaimer


Taktiskinside.com (TaktiskInside) sin hovedvirksomhet er å utarbeide og levere tekniske- og sentiment rapporter til investorer. Formålet med de ulike analysene er å identifisere gode kjøps- og salgsmuligheter for kunder av TaktiskInside.com, slik at disse gis et best mulig beslutningsgrunnlag for å gjøre vellykkede investeringer.  Taktiskinside yter ikke personlig investeringsrådgivning eller anbefalinger. Taktiskinside.com gir heller ikke verdivurderinger av finansielle instrument.  Innholdet på disse sidene kan ikke videre distribueres, på annen måte publiseres, kopieres, endres, modifiseres, selges, lisensieres eller sub-lisensieres på noen måte.

Alle analyser som utarbeides av Taktiskinside er basert på informasjon som antas å være korrekt. Taktiskinside garanterer imidlertid ikke for fullstendigheten eller riktigheten av analysene, og skal heller ikke være ansvarlig overfor brukerne for eventuelle feil eller mangler i analysene.  Taktiskinside gjør oppmerksom på at det vil alltid være knyttet usikkerhet til uttalelser om antatt fremtidig utvikling som fremkommer i analysene. Slike uttalelser må aldri forstås som løfter eller garantier fra Taktiskinside sin side.

Taktiskinside gjør investorer oppmerksom på at investering i aksjer, valuta, bonds, råvarer eller andre verdipapirinstrumenter er forbundet med høy risiko og fare for tap. Eventuell eksponering gjøres fullt og helt for investors regning og risiko. Taktiskinside er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Taktiskinside analyser.

Taktiskinside skal tilstrebe å levere en tjeneste av høy kvalitet, men forplikter seg ikke til å gi daglige innspill. Taktiskinside er imidlertid ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes driftstekniske eller andre uforutsette forhold.  Taktiskinside leverer uavhengige analyser, og ingen anbefalinger spres til uvedkommende før de publiseres til abonnenter.
For å unngå potensielle interessekonflikter har Taktiskinside utarbeidet etiske retningslinjer og interne regler for ansatte og analytikere.  Dersom Taktiskinside.com, en analytiker eller nærstående har eierinteresser i et verdipapir, som omtales i en analyse, skal opplysninger om dette fremgå klart i selve analysen.

Abonnement

Et abonnement hos Taktiskinside gir tilgang til å logge seg på Taktiskinside.com sin tekniske analysetjeneste. Brukernavnet og passordet er personlig og kan  kun benyttes av den juridiske person som har tegnet/inngått abonnementet («Kunden»). Abonnementet kan kun benyttes av Kunden og Kunden er selv ansvarlig for at brukernavnet og passordet ikke kommer på avveie. Ved mistanke om eventuelt misbruk plikter Kunden straks å meddele dette til Taktiskinside.com. Abonnementet og dets innhold er personlig, og analyser og annet materiale som Kunden får tilgang til, skal ikke videreformidles til andre, verken skriftlig eller elektronisk. Innholdet og analysene er å betrakte som Taktiskinside.com sin eiendom. For avtaler som omfatter flere brukere, for eksempel firma- eller gruppeavtaler, er det en forutsetning at alle individuelle brukere aksepterer og følger Taktiskinside abonnementsvilkår og disclaimer.

Typer abonnement

Kunden kan velge mellom tre forskjellige abonnementer. De ulike nivåene gir forskjellige rettigheter og er nærmere beskrevet under Inside Børs. Taktiskinside forbeholder seg retten til enhver tid å kunne gjøre endringer i innholdet på de enkelte nivåene eller analysene. Ved eventuelle endringer vil det dog bestrebes at nivået ikke blir vesentlig svekket. Taktiskinside tar forbehold om at endringer i abonnementsnivå og innhold kan forekomme som følge av endringer forårsaket av tredjepart, herunder endringer av regulatorisk karakter. Taktiskinside forbeholder seg retten til å flytte Kunden mellom de ulike abonnementsnivåene om nødvendig, forutsatt at dette ikke gir Kunden et svakere abonnementsinnhold enn det Kunden opprinnelig hadde. Om det gjøres endringer i abonnement som vesentlig svekker abonnementsinnholdet, skal Kunden varsles minimum 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom Kunden ikke vil akseptere endringene, skal vedkommende ha rett til å si opp avtalen med en måneds skriftlig varsel.

Abonnentsperiode

Abonnementet løper fra den dagen bestilling skjer til valgt periode er over. Ved bestilling mottar Kunden automatisk et brukernavn og passord til tjenesten. Abonnementsperioden fornyes automatisk ved periodeslutt med mindre noe annet er avtalt. Abonnementet må sies opp skriftlig før utløpet av abonnementsperioden. Ved ønske om endringer i abonnementet, må melding om dette meddeles skriftlig før utløpet av abonnementstiden. Abonnement som skriftlig ikke er sagt opp innen utløpet av abonnementsperioden, fornyes automatisk til veiledende pris.

Angrefrist

Ved inngåelse av abonnement har Kunden full angrefrist i henhold til norsk lov. Og det finnes ved å følge denne linken: Https://signform.no/dss/index.php?view=forms&id=1h

Informasjon og opplysningsplikt

Om det gjøres endringer i vilkårene som er av vesentlig karakter, skal Kunden varsles minimum en måned før endringene trer i kraft. Kunden er ansvarlig for å holde sin kontaktinformasjon oppdatert, slik at Taktiskinside.com lett kan komme i kontakt med Kunden. Kunden aksepterer at all kommunikasjon kan foregå på e-post.
Taktiskinside.com er ansvarlig for at kundeinformasjonen holdes konfidensiell og ikke kommer på avveie. Kundeinformasjon skal lagres forsvarlig i henhold til norsk lov. Taktiskinside.com oppbevarer ingen opplysninger som kategoriseres som sensitive personopplysninger.

Regler for egenhandel

Taktiskinside.com og ansatte i Taktiskinside.com har følgende restriksjoner i egenhandel med verdipapirer. Ansatte og analytikere i TaktiskInside.com skal opplyse i hver enkelt analyse om hvorvidt det finnes eierposisjoner i det omtalte verdipapirinstrument. Ansatte som skriver og publiserer innspill på TaktiskInside.com har ikke tillatelse til å kjøpe eller selge verdipapirinstrumenter privat ut over det som blir kontrollert og rapportert samlet i samsvar med Taktiskinside retningslinjer. Taktiskinside.com og personer med analyseansvar eller nærstående kan ikke kjøpe eller selge aksjer i , eller øvrige omtalte finansielle instrumenter før dette er distribuert til abonnenter. For aksjer som er tatt inn i Taktiskinside modellporteføljer kan ikke Taktiskinside.com og personer med analyseansvar eller nærstående kan ikke kjøpe eller selge aksjer, eller i andre omtalte finansielle instrumenter før dette er distribuert til abonnenter. Taktiskinside.com, personer med analyseansvar eller nærstående kan ikke kjøpe eller selge en aksje som befinner seg i en av Taktiskinside modellporteføljer før dette er distribuert til abonnenter. Taktiskinside og personer med analyseansvar skal vise aktsomhet ved spesifikke kommentarer på aksjer eid av Taktiskinside, personer med analyseansvar eller nærstående, og alltid opplyse om, eget eierskap eller andre mulige interessekonflikter. Alle aksjer hvor Taktiskinside, personer med analyseansvar eller nærstående har eierinteresser, eller hvor det kan forekomme eventuelle andre interessekonflikter skal være tydelig merket i selve analysen med henvisning til denne siden. Taktiskinside vil fortløpende informere om alle aksjer som er eid av Taktiskinside.com, datterselskaper av Taktiskinside, personer med analyseansvar eller nærstående på berørte analyser så lenge posisjonene holdes.

TaktiskInside.com - Privacy Policy

Taktisk Inside.com takes your privacy very seriously, please read our privacy policy as per below or contact us if you have any specific questions. Taktisk Inside does not share personal information with third parties. We are not responsible for republished content from Taktisk Inside on other blogs or websites without our permission. Please do not disclose personal information in the comments sections. Taktisk Inside regularly links to other websites; and refer to graphs, this is not an endorsement of their policies or analysis; visitors to Taktisk Inside are advised to read the specific policies of websites to which we link. Email addresses collected by trials or subscriptions will not be shared with any third party, and will only be used for periodic updates on Taktisk Inside and change in products. Subscribers may unsubscribe trials at any time. This privacy policy is subject to change without notice and was last updated on 31 December 2016. If you have any questions, feel free to contact Roger Kristiansen directly